Tjenester

Prosjektadministrative tjenester innen bygg og anlegg

Vår oppgave er å bringe dine ideer, tanker og visjoner til virkelighet

Vi samordner og koordinerer alle ledd gjennom planleggingsprosessen og hjelper deg med privat og offentlig anskaffelse, evaluering og kontrahering.

I gjennomføringsfasen administrerer vi ditt prosjekt med dyktig, kvalifisert personell med allsidig erfaring, utdanning og kompetanse. Consult1 følger opp ditt byggeprosjekt og ivaretar dine forpliktelser som byggherre iht. gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Vi skreddersyr administrasjonsrollen slik at den passer ditt prosjekt og behov.

Consult1 ivaretar den daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren.

Prosjektlederen representere prosjekteier og opptrer på deres vegne overfor de andre aktørene i prosjektet, så vel prosjekterende, som utførende.

Prosjektleders viktigste oppgaver er å påse at overordnede rammer med hensyn til/på SHA, kvalitet, fremdrift og økonomi blir ivaretatt.

Byggherreombud er byggherren sin prosjektleder og/eller representant i totalentrepriser.

Vanlige oppgaver i denne rollen er:

 • Evaluering av tilbydere og kontraktsinngåelse
 • Kontraktsforhandlinger
 • Påse at HMS er ivaretatt på byggeplass
 • Kvalitetskontroll
 • Fremdriftskontroll og rapportering
 • Økonomi og endringshåndtering
 • Kontaktledd mot evt. leietaker
 • Overtakelse og garantioppfølging

Byggeleder fungerer som bindeleddet mellom prosjekteier/ byggherreorganisasjonen og utførende entreprenører.

Vanlige oppgaver i denne rollen er:

 • Evaluering av tilbydere
 • Anskaffelser og kontrahering
 • Koordinering og samordning av entreprenører
 • Påse at HMS er ivaretatt på byggeplass
 • Fremdriftsoppfølging
 • Kvalitetskontroll
 • Økonomisk oppfølging og rapportering
 • Forpliktelser ifm. overtakelse og garantioppfølging

Prosjekteringsleder sørger for en god tverrfaglig koordinering av alle ledd (rådgivende/ arkitekter/ landskapsarktiekter/ brukere) i prosjekteringsfasen.

Consult1 ivaretar prosjekteiers interesser gjennom forprosjekt og detaljprosjekt.

Vi påser at prosjektet er gjennomførbart innenfor skisserte økonomiske rammer, kvaliteter og fremdriftsforventninger.

Prosjekteringslederen følger kunden hele veien gjennom prosjekteringsfasen mot anbud og utlysningsstadiet, vi bistår også med evaluering og kontrahering av tilbydere, uavhengig om du er privatperson eller offentlig byggherre.

Vi bistår i tillegg med uavhengig evaluering og kontrahering.

Consult1 tilbyr teknisk byggeldelse med fagkyndig sertifisert rådgiver, med spisskompetanse fra tekniske fag som VVS, Elektro og Energi.

Tekniske anlegg utgjør i dag mellom 35-45 % av verdien i et moderne bygg. Mange av dagens prosjekter ender med inadekvate tekniske anlegg, som ofte skyldes at ansvar for koordinering og totalintegrasjon mellom de ulike fag er manglende.

En teknisk byggeleder koordinerer og samordner de tekniske fag og sørger for en god bygningsmessig integrasjon.

Teknisk byggeledelse kombineres ofte med rollen som byggeleder.

Consult1 tilbyr ITB-koordinatortjenester med fagkyndig sertifisert rådgiver, med spisskompetanse innen tekniske fag.

En ITB-koordinator blir stadig mer etterspurt i dagens marked, og vil fungere som et bindende ledd mellom alle de tekniske fagene fra prosjekteringsfasen til ferdigstilling.

ITB-koordinatoren påser at det blir samspill mellom alle tekniske bygningsinstallasjonene på en slik måte at forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.

Et velfungerende integrert anlegg vil redusere driftskostnadene med minst 10 – 20 % og i tillegg gi økt funksjonalitet og bedre inneklima.

Er du utbygger? Stiller din bank krav om at prosjektet skal ha bankkontrollør?

Consult1 ivaretar alle forpliktelser: Vi følger opp budsjettrammer, bankgarantier, byggeregnskap og økonomiske forpliktelser ifm. gjennomføring og sluttoppgjør.

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Vi har kvalifisert og dyktig personell som hjelper deg med å sikre din byggeplass og ivareta byggherres forpliktelser innen byggherreforskriften og plan og bygningsloven.

Byggherreforskriften gir byggherren et overordnet ansvar for at SHA blir forsvarlig ivaretatt på prosjektet. Vi bistår byggherrer med utarbeiding av SHA –planer, riggplan, beredskapsplaner mm., samt kontinuerlig oppfølging av SHA i prosjektet.

Kvalitetskontrollerens oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Hovedoppgaven til kvalitetskontrolleren er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført og levert i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner.

I enkelte komplekse prosjekt kan byggherre kreve at det skal føres tilsyn/kontroll av at tilbud og materiell innehar forventet/beskrevet spesifikasjon og kvaliteter både før produktet blir levert og etter levering og ferdig arbeid. Vi bistår FAT-tester (Factory Acceptance Test) og SAT (Site Acceptance Test).

Consutl1 tilbyr dronefotografering/-filming for ditt prosjekt under oppføring.

Film og bilde fra luftperspektiv er stadig mer populært og blir ofte brukt ifm. markedsføring og salg av eiendom, men dronetjenester fungerer også som et ultimat styringsverktøy for fremdrift, HMS, dokumentasjon og prosjektoppfølging.

Vi kan koordinatfeste bildepunkt som sikrer samme bildeperspektiv gjennom ulike årstider.

Vi har profesjonelt droneutstyr som filmer i full HD og 4K kvalitet.

Våre droneoperatører innehar godkjent RPAS operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet og nødvendige tillatelser for kommersiell bruk.

Consult1 er godkjent med ansvarsrett som ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger, for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i, eller i medhold av, plan og bygningsloven.

Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Consult1 bistår deg fra idè til beslutning om utvikling.

I samarbeid følger vi prosessen fra idè, tanke og interesser frem til en realiserbar plan for utvikling innenfor avtalte rammer.

Vi hjelper deg med vurdering og kvalitetssikring av ideer og forslag, samt analyser av kommersielle forhold

Consult1 bistår med kreative mennesker, med god, lang og allsidig erfaring og kompetanse, med den teft, styrke og kreativitet som trengs gjennom en prosjektutviklingsfase.